กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โทร 02 265 6609   นางวรชินา ยศธิวงค์   นายภูวดล ท้วมลี้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  …

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

นางวรินธร คุณเอนก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ โทร 02 265 6564                                                                     นางสาวสวรส ดำริชอบ…

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุธาสินี ปรากฎชื่อเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (หนก.บท.)โทร. 0 2265 6603 นางสาววรัญญา สุลำนาจเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโทร. 0 2265 6603 นางสาวรัญชนา ศรีวิชัยเจ้าพนักงานธุรการโทร. 0 2265 6603

ผู้บริหาร

                                                                                                                          นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นางสาวสุกัญญา วิศาล…