slot deposit pulsa tanpa potongan กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ – กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

 

นางวรินธร คุณเอนก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นายชยานนท์ ชเลจร นายวิรุฬห์ สัมลีราช นางสาวกติกา พรรณบัวตูม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวมนทิรา พลเสน นางประภัสสร ผ่องสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาวรรณ ตะโจระกัง นางสาวปัทมา ซื่อสัตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
Updated: 17/08/2022 — 16:07
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2265 6603 โทรสาร 0 2265 6602 Frontier Theme