กลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอก.นผ.
โทร. 0 2265 6605

นางภาสพิชญ์ มโนมยิทธิกาญจน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6772

นางสาวดาเรศ แก้วเกตุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6772

นางสาววลัยภรณ์ อรัญญิก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6772

นางสาวปทิตตา ธรรมเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6771

นางสาววนิดา แซ่จิว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6771

นางสาวกชวรรณ สังขวนิช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6772

นายพิชิต ตั้งเกียรติศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6769

นายอดิศักดิ์ ส้มผล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6769

นางสาวมุกไพลิน ชูคลี่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6769