ความเป็นมา

ความเป็นมา การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (Watershed classification, WSC) เป็นการจำแนกชั้นความสำคัญของพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

สัมมนาแนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

📄สผ. จัดสัมมนาแนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดสัมมนา เรื่อง…

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ

นางสาวนิชนันท์ ทัดแก้วนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผอก.วม.โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6863 นางสาวชนากานต์ ต่างจิตร์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการโทร. 0 2265 6611 นางอรทิน

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ

นางสาวนิชนันท์ ทัดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ โทร. นางสาวชนากานต์ ต่างจิตร์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการนางสาวณัฐฐากาญจน์ เทียนกระจ่างนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการนางสาววรรณาทิพย์

กลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผอก.นผ.โทร. 0 2265 6605 นางภาสพิชญ์ มโนมยิทธิกาญจน์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการโทร. 0 2265 6500 ต่อ 6772 นางสาวดาเรศ

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน

นายพิษณุพล สงวนนวลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน นายเตชะวัณณ์ พจน์สมพงส์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นายอดิเรก บุญฤทธิ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ