กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุธาสินี ปรากฎชื่อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (หนก.บท.)
โทร. 0 2265 6603

 

นางสาววรัญญา สุลำนาจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0 2265 6603

นางสาวรัญชนา ศรีวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0 2265 6603

 

นางสาวเอมวิภรณ์ สหัสสุขมั่นคง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6604

นางสาวจุรีวรรณ นวนแป้น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6604