slot deposit pulsa tanpa potongan กลุ่มงานบริหารทั่วไป – กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางสาวสุธาสินี  ปรากฎชื่อ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาววรัญญา  สุลำนาจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรัญชนา  เรืองจิต นางสาวจุรีวรรณ  นวลแป้น นายเอกลักษณ์  สหัสสุขมั่นคง
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

            

Updated: 07/10/2021 — 16:38
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2265 6603 โทรสาร 0 2265 6602 Frontier Theme