กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน

นายพิษณุพล สงวนนวล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน

นายเตชะวัณณ์ พจน์สมพงส์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นายอดิเรก บุญฤทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวนัทธมนต์ รังสีพันธ์เดช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวขวัญชนก สืบเสม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนี ชูทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางเนตรนพิท ไวจรรยา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโสรญา เนตรล้อมวงค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววันวิษา จุ๊สมุทร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาดา สินจัตุรัส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพงศธร ธารบุญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวญานิกา มุขแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวบุรัญญา ภูอุภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัสยา สุขลิ้ม
พนักงานจ้างเหมา