กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โทร 02 265 6609

 
นางวรชินา ยศธิวงค์   นายภูวดล ท้วมลี้
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร 02 265 6500 ต่อ 6778   โทร 02 265 6500 ต่อ 6781
 
นางสาวณัฐธิดา เจริญวิมลรักษ์   นางสาวอุมาภรณ์ สุวรรณวิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร 02 265 6500 ต่อ 6780   โทร 02 265 6500 ต่อ 6780 
 
นางสุวรรณา คำแหงพล   นางสาวกัณฐิกา มั่งมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 02 265 6500 ต่อ 6679   โทร 02 265 6610
 
นางสาวอริศรา วีสม   นางสาวนริศรา ศักดิ์ภู่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 02 265 6610   โทร 02 265 6610 

ติดต่อกลุ่มงาน

E-mail: neb@onep.go.th

Website: คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ