ผู้บริหาร

                                                                                                                         

นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 นางสาวสุกัญญา วิศาล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม