ผู้บริหาร

                                                                                                                         

นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 – ว่าง –

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม