กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ

นางสาวนิชนันท์ ทัดแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอก.วม.

โทร. 0 2265 6500 ต่อ 6863

นางสาวชนากานต์ ต่างจิตร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6611

นางอรทิน เสาวภาคย์​ไพบูลย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6612

นางสาวณัฏฐากาญจน์ เทียนกระจ่าง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
โทร. 0 2265 6611

นางสาววรรณาทิพย์  เติมมหาวงษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร. 0 2265 6612

นายรัชชานนท์ ชะบา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร. 0 2265 6612

นางสาวจินห์จุฑา จิตรอนันตรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6612

นางสาวลักษณา วงศ์ษา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0 2265 6611

นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 0 2265 6612