การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน

การจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกร่างแผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานบริหารการจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกร่างแผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร…

การตรวจสอบแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566