slot deposit pulsa tanpa potongan เกี่ยวกับเรา – กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

 

นายประเสริฐ  ศิรินภาพร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2265 6603 โทรสาร 0 2265 6602 Frontier Theme