กลุ่มงานวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ

 

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาวรรณ ตะโจระกัง นางสาวปัทมา ซื่อสัตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
Updated: 14/12/2021 — 14:56
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2265 6603 โทรสาร 0 2265 6602 Frontier Theme