Browsing Category

บุคลากร

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

นางวรินธร คุณเอนก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ โทร 02 265 6564                                                                     นางสาวสวรส ดำริชอบ…

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุธาสินี ปรากฎชื่อเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (หนก.บท.)โทร. 0 2265 6603               - ว่าง -เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานโทร. 0 2265 6603 นางสาวรัญชนา ศรีวิชัยเจ้าพนักงานธุรการโทร. 0 2265 6603  

ผู้บริหาร

                                                                                                                          นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  - ว่าง - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน…