Browsing Category

ประชาสัมพันธ์

สัมมนาแนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

📄สผ. จัดสัมมนาแนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดสัมมนา เรื่อง…