การจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกร่างแผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานบริหารการจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกร่างแผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โดยมุ่งเน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน โครงการ และข้อเสนอแนะในบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของชุมชน โดยจัดประชุม 2 พื้นที่ ได้แก่

  1. สำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ได้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศบาลตำบลปัถวี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.วรินธร คุณเอนก ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔๔ คน
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ได้จัดประชุมในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล โก๊ะกอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.วรินธร คุณเอนก ผู้อำนวยการ     กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓๘ คน