สัมมนาแนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

📄สผ. จัดสัมมนาแนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการสัมมนา นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวศุภารา เหลืองภัทรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน นายเตชชะวัณณ์ พจน์สมพงส์ และนางสาวกาญจนี ชูทอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดและโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบกำจัดของเสียรวม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2568 และแนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม และระบบกำจัดของเสีย รวม ทั้งนี้ การประชุมมีเจ้าหน้าที่จาก สผ. และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 170 ท่าน