มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำยมและน่าน และข้อเสนแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ (21 ตุลาคม 2529)

ยมน่าน