สำนักงานชั่วคราว สผ.

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2265 6604

โทรสาร : 0 2265 6602

E-mail   : strategy.saraban@onep.go.th