กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

นางวรินธร คุณเอนก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

โทร 02 265 6564

                                                                   

นางสาวสวรส ดำริชอบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

โทร 02 265 6743

                 
นายชยานนท์ ชเลจร นายวิรุฬห์ สัมลีราช   นางสาวกติกา พรรณบัวตูม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
โทร 02 265 6639 โทร 02 265 6638 โทร 02 265 6639

นางสาวมนทิรา พลเสน นางประภัสสร ผ่องสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 02 265 6638
โทร 02 265 6638
     
นางสาวอาภาวรรณ ตะโจระกัง นางสาวปัทมา ซื่อสัตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 02 265 6743
โทร 02 265 6639