กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

 

 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

นางวรินธร คุณเอนก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรพร สอนบุญ นายชยานนท์ ชเลจร นายวิรุฬห์ สัมลีราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวมนทิรา พลเสน นางประภัสสร ผ่องสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาวรรณ ตะโจระกัง นางสาวปัทมา ซื่อสัตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
Updated: 07/10/2021 — 16:40
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2265 6603 โทรสาร 0 2265 6602 Frontier Theme