ผู้บริหาร

                                                                                                            

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 นางสาวสุกัญญา วิศาล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Updated: 07/10/2021 — 16:39
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2265 6603 โทรสาร 0 2265 6602 Frontier Theme